Thông tin đăng ký xét tuyển

Thông tin đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy (Xét kết quả học bạ THPT lớp 12 )

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
2. Giới tính:        
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh: (Xã, huyện, tỉnh)
5. Dân tộc:
6. Hộ khẩu thường trú:
Mã tỉnh / Mã huyện / Mã xã:

7. Đối tượng: (Thuộc đối tượng nào thì chọn ký hiệu tương ứng)                        
8. Khu vực: (Thuộc Khu vực nào thì chọn ký hiệu tương ứng)            
9. Nơi học THPT hoặc tương đương: (Ghi tên trường, địa chỉ trường: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường THPT vào ô)

Năm lớp 10:

Năm lớp 11:

Năm lớp 12:

10. Năm tốt nghiệp:
11. Tổ hợp môn xét tuyển:
12. Mã tổ hợp: (A00, A01, D01, C01)
13. Kết quả học tập THPT lớp 12:
Môn xét tuyển Điểm TBC CN
Môn 1 (M1):
Môn 2 (M2):
Môn 3 (M3):
Hạnh kiểm lớp 12:
Lưu ý : Điều kiện xét tuyển (TB¬CN lớp 12M1+ TB¬CN lớp 12M2+ TB¬CN lớp 12M3 >= 18,0); Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên.
14. Ngành đăng ký xét tuyển:
Mã ngành:

Địa chỉ báo tin:(Ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc)
Số điện thoại liên lạc: